ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรบ้านก่อ ถึง หน้าร้านหมูยอป.อุบล
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV ปักเสาและทำการพาดสายใหม่
12/02/2562 08:00
12/02/2562 17:00
กฟอ.วารินชำราบ
045-396055
ณฐญุตม์ ไชยโกฎิ
ลำดับดาวน์โหลด