ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านใหม่ดินทอง ต.ดินทอง อ.วังทอง ถึง สถานีเพาะชำกล้าไม้ ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานรื้อถอนสายไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 185A และ พาดสายไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 185 SAC จำนวน 2 วงจร ระยะทาง 1.000 วงจร-กม. บริเวณ บ้านใหม่ดินทอง ต.ดินทอง อ.วังทอง ถึง สถานีเพาะชำกล้าไม้ ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
13/05/2563 08:30
13/05/2563 16:30
กฟอ.วังทอง
0819734930
ภูษณะ นาคก้อน
ลำดับดาวน์โหลด