ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณเลยโรงแรมยูเซ็นมายา-จุดแบ่งแดน(เขารูปยักษ์) ถนน กมลา-ป่าตอง ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ ภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น.
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จะดำเนินการปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 33กิโลโวลต์
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า
เป็นการชั่วคราวในวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
- บริเวณเลยโรงแรมยูเซ็นมายา-จุดแบ่งแดน(เขารูปยักษ์) ถนน กมลา-ป่าตอง ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ ภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น.
- บริเวณซอยสามศาลา ถนน กมลา-ป่าตอง ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ ภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น.
ดังนั้น ท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาข้างต้น และอย่าปฏิบัติงานใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ โดยเด็ดขาด
เพราะการไฟฟ้าฯอาจจะจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา หากมีเหตุสุดวิสัยขณะปฏิบัติงาน
เช่น อุบัติเหตุรถชนเสา ฝนตก ฯลฯ การไฟฟ้าจะขยายระยะเวลาดับไฟออกไปตามความจำเป็นและจะเร่งรัดดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทรศัพท์ 076-345574
15/02/2561 09:00
15/02/2561 17:00
กฟฟ.ป่าตอง
076-345574
จเร รักษกาญจน์