ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองหม้อ ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟในบริเวณกลุ่มบ้านเรือนร้านค้า หน้าวัดหนองหม้อ วัดหนองหม้อ โรงเรียนวัดหนองหม้อ ในการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานด้านแรงสูงดังกล่าว ในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
21/08/2562 09:00
21/08/2562 13:00
กฟอ.ตาคลี
056-264278 / PEA Call Center 1129
ศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องอำเภอตาคลี