ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านสร้างเสี่ยน อ.ศรีบุญเรืองถึง บ้านโคกม่วง อ.โนนสังจ.หนองบัวลำภู
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีบุญเรืองมีความจำเป็นที่จะต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงตั้งแต่บริเวณบ้านสร้างเสี่ยน อ.ศรีบุญเรืองถึง บ้านโคกม่วง อ.โนนสังจ.หนองบัวลำภู เพื่อความปลอดภัยของพนักงานช่างที่ปฏิบัติงานจึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง พร้อมไลน์แยกย่อย ดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ช่วงเวลาตั้งแต่09.00 ถึง 17.00 น.
สถานที่ไฟฟ้าดับ บ้านน้ำลัด บ้านหนองขาม บ้านดอนข่า บ้านทรายมูล บ้านกุดหัวแฮด บ้านท่างาม บ้านกุดแข้ บ้านสร้างเสี่ยน บ้านจอมบึงพัฒนา บ้านบุ่งแก้ว บ้านซำเบ็ญ อบต.หนองบัวใต้ บ้านหนองโน บ้านดอนปอ บ้านโนนอุดมพัฒนา บ้านหนองบัวใต้ บ้านหนองสระพัง อ.ศรีบุญเรือง และ บ้านโคกม่วง อ.โนนสัง เป็นต้น
12/09/2562 09:00
12/09/2562 17:00
กฟอ.ศรีบุญเรือง
0833268190
ธีรพงษ์ กงไกร
ลำดับดาวน์โหลด