ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแนวถนนเลียบคลองขุดใหม่ฝั่งตรงข้ามร้านตุลย์หมู่ที่ 3 ต.ยกกระบัตร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าทำการพาดสายไฟฟ้าติดตั้งเสริมหม้อแปลงแก้ไขแรงดันไฟฟ้าตกโดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
1.ตั้งแต่ถนนเลียบคลองขุดใหม่ฝั่งตรงข้ามร้านตุลย์-เลียบทางเท้าคลองรางบำหรุหมู่ที่ 3 ต.ยกกระบัตร
19/05/2562 09:00
19/05/2562 15:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
119may2019