ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแนวคลองบางยี่พาดหมู่ที่ 8 ต.บ้านบ่อ หมู่ที่ 5 ต.บางโทรัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณสะพานไม้ข้ามบ้านตาเปียแนวคลองบางยี่พาดหมู่ที่ 8 ต.บ้านบ่อ หมู่ที่ 5 ต.บางโทรัด โดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
1.แนวคลองบางยี่พาดหมู่ที่ 8 ต.บ้านบ่อ หมู่ที่ 5 ต.บางโทรัด
16/08/2562 09:00
16/08/2562 15:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
116-17