ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวง
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วในการดำเนินงาน ในพื้นที่บริเวณ หมู่ที่ 1 ต.บางหลวง (บ้านท่าทราย) หมู่ที่ 2 ต.บางหลวง(วัดสวนลำใย) หมู่ที่ 3 ต.บางหลวง(วัดสวนลำใยบางส่วน) ในวันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 และวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้า ในบริเวณพื้นที่ดับไฟดังกล่าวหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดก็จะดำเนินจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย
พนักงานช่างผู้ควบคุมงาน นายอนุวัตร์ หาญธัญญกรรม เบอร์โทร 091-8385997
26/06/2563 09:00
26/06/2563 17:00
กฟจ.ชัยนาท
0918385997
อนุวัตร์ หาญธัญญกรรม
ลำดับดาวน์โหลด