ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ อ.ตาคลี บริเวณไลน์ขึ้นเขาเรดาร์ ตาคลี
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณไลน์ขึ้นเขาเรดาร์ ตาคลี ทำให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในไลน์ระบบจำหน่าย ซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน สถานีเรดาร์ฝนหลวงตาคลี(กรมฝนหลวงและการบินเกษตร),สถานีโทรคมนาคมทหารตาคลี(กรมการสื่อสารทหารกองบัญชาการกองทัพไทย),สถานีฐานบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ในวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
เวลาดับไฟ - จ่ายไฟ อาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ หรือสภาพอากาศที่ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จึงขออภัยในความจำเป็นที่ต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานครั้งนี้ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
04/11/2563 09:00
04/11/2563 16:30
กฟอ.ตาคลี
ตาคลี 056261233 / PEA Call Center 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าตาคลี
ลำดับดาวน์โหลด