ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
คลองขุด ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อพาดสายแรงสูง
19/02/2561 09:00
19/02/2561 17:00
กฟอ.พนัสนิคม
038-474387
วิชา พิมพ์ใจชน