ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนเทศบาล1 ( หลังโรงเรียนเทศบาล 4 ),ซอยโคกสวัสดิ์ ตำบลในเมอง
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณถนนเทศบาล1
( หลังโรงเรียนเทศบาล 4 ),ซอยโคกสวัสดิ์ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
08/02/2564 08:00
08/02/2564 17:00
กฟจ.นครพนม
042516199 กฟจ.นครพนม
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด