ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DIS1บ.ขอนยูงน้อย - DIS2 บ.หนองฆ้อง (ข้างวัดบ.หนองฆ้อง)
ติดดตั้งสเปรย์เซอร์งาน คพจ.1 บ.ขอนยูงน้อย - บ.ขอนยูงน้อยหน้าปั๊ม ระยะทาง 1 กม.
หจก.SRT นายประวัติ วงษ์ขุลี พชง.ควบคุมงาน
25/12/2561 09:00
25/12/2561 16:00
กฟอ.กุดจับ
085-0082359
ศักดิ์ดา พิพิธหิรัญการ