ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โครงการหมู่บ้านชัยวัฒนาพร เลี่ยงหนองมน
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการหมู่บ้านชัยวัฒนาพร เลี่ยงหนองมน
28/02/2563 09:00
28/02/2563 13:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด