ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแพง
ทำการย้ายเสาไฟฟ้าบริเวณถนนเจริญยงค์
05/08/2563 09:00
05/08/2563 17:00
กฟอ.บ้านแพง
0810611401
พรชัย พานันต์
ลำดับดาวน์โหลด