ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนบายบาสโตโยต้า ถึง บริเวณถนนบายบาสเขมราฐ
ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง
13/08/2564 09:00
13/08/2564 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด