ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านควนสระบัว ถึง บ้านบางรูป
เพื่อซ่อมแซมระบบจำหน่าย ตั้งแต่บ้านควนสระบัว บ้านหนองขี้นาค บ้านเขาหลัก บ้านหน้าเขา บ้านวังหิน บ้านไสหร้า ตลอดถึงบ้านบางรูป
20/12/2564 09:00
20/12/2564 16:00
กฟอ.ทุ่งใหญ่
075368622
สิริวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน
ลำดับดาวน์โหลด