ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณเขารูปยักษ์(ทางลงเขาไปกมลา)ถึงจุดชมวิวแหลมสิงห์
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จะดำเนินการปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นการชั่วคราวในวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้ วันที่ 5 มีนาคม 2563 บริเวณจากป่ามะพร้าวไปตามถนนป่าตอง-กมลา ถึงจุดชมวิวแหลมสิงห์ ซอยหัวควนเหนือ,ซอย สภ.กมลา ไฟดับตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. และบริเวณตั้งแต่เขายักษ์ ไปตามถนนป่าตอง-กมลา ซอยนาคาสุด,ซอยนาคาใน,ซอยอบต.กมลา ซอยหัวควนใต้,ซอยบางหวาน,ซอยโต๊ะเขียด,ซอยป่าจาก,ซอยหน้าหาด ไฟดับตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเวลา 16.00-17.00น. ดังนั้น ท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาข้างต้น และอย่าปฏิบัติงานใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ โดยเด็ดขาด เพราะการไฟฟ้าฯอาจจะจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา หากมีเหตุสุดวิสัยขณะปฏิบัติงาน เช่น อุบัติเหตุรถชนเสา ฝนตก ฯลฯ การไฟฟ้าจะขยายระยะเวลาดับไฟออกไปตามความจำเป็นและจะเร่งรัดดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา โทรศัพท์ 076-345574
05/03/2563 09:00
05/03/2563 17:00
กฟฟ.ป่าตอง
076-345574
ประเดิม ฮั่นโท้น
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ไฟดับ