ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่4 บริเวณบ้านท่าหาด
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง
01/02/2561 09:00
01/02/2561 16:00
กฟจ.ชัยนาท
056-412500
เทพนรินทร์ ตุ้มโท
ลำดับดาวน์โหลด