ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านโสภา ซอย 1/11
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
30/01/2562 10:00
30/01/2562 11:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด