ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่4 ต.บ้านโพธิ์ ข้างวัดโพธิ์ลิง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแก้ไขแรงดันไฟฟ้าตก
05/09/2563 08:30
05/09/2563 12:30
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด