ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา-บ้านไร่นาน้อย
บำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปีในระบบของกฟภ.
27/04/2565 08:00
27/04/2565 16:00
กฟจ.ลำปาง
054251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์