ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสันกลางใต้ ม.2 ต.ยุกว่า บ้านกลางเหนือ ม.3 บ้านป่าตัน ม.4
(ไฟจะดับสองช่วงเวลา) บ้านกลางใต้ ม.2 ต.ยุกว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ (บางส่วน) ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เวลา
08.30-09.00
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เวลา
16.30-17.00
(ไฟจะดับช่วงเวลาเดียว) บ้านกลางใต้ ม.2 บ้านกลางเหนือ ม.3 บ้านป่าตัน ม.4 08.30-17.00

28/04/2565 08:30
28/04/2565 17:00
กฟอ.สันป่าตอง
0616851557
ปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล
ลำดับดาวน์โหลด