ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแยกบ้านบัวเทิงฝั่งทางยริษัท ส. เขมราฐ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน
29/01/2563 08:00
29/01/2563 16:00
กฟอ.วารินชำราบ
045393055
ณฐญุตม์ ไชยโกฎิ
ลำดับดาวน์โหลด