ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองไทร,บ้านคลองโขย่ง,บ้านโคกเจริญ
ปรับปรุงระบจำหน่ายเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง
10/07/2564 09:00
10/07/2564 17:00
กฟจ.สระแก้ว
037242720
ไกรสรณ์ ศรีจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด
1บ้านหนองไทร