ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านใต้สุน
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
14/06/2562 09:00
14/06/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
084-0230059, 038-659070, 038-659878
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่
2บันทึกขอดับไฟ