ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากทางเข้าวัดบางพลีทั้งซอย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าทำการแก้ไขติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนระบบไฟฟ้าบริเวณปากทางเข้าวัดบางพลีทั้งซอยและแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเมื่อฝนตกที่ผ่านมา โดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
1. ถนนเข้าวัดบางพลีตั้งแต่ปั๊มแก๊สปากทาง-สามแยกโรงพยาบาลเกตุม-วัดบางพลี-ฝั่งข้ามคลองวัดบางพลี หมู่ที่ 9,10 ต.บางโทรัด
16/06/2562 08:00
16/06/2562 16:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
116June2019-2