ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านสีวลี
กฟภ.มหาสารคามจะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง(ปักเสาแรงสูงติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องบ่อยจึงมีความจำเป็นที่ต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวภายในหมู่บ้านสีวลีทั้งหมด หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนทันที
02/05/2562 09:00
02/05/2562 13:00
กฟจ.มหาสารคาม
0800093358, ? 043971300
วสันต์ สังวาลย์คำ
ลำดับดาวน์โหลด