ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.สันป่าตอง
ดับกระแสไฟฟ้าในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 น. - 17.00 น. เพื่อปฏิบัติงานพาดสายและปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าแก้ปัญหาแรงดันตก และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้กระแสไฟฟ้า
หม้อแปลงหมายเลข 33-000171 ขนาด 250 kVA บ้านกลางใต้(บางส่วน) หมู่ 2 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

11/08/2565 08:30
11/08/2565 17:00
กฟอ.สันป่าตอง
0900563845
รุ่งเกียรติ ไชยโย