ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ หมู่ 1-2 ตำบลกุฎี กลุ่มวัดราษฎร์นิยม
บริเวณ หมู่ 1-2 ตำบลกุฎี กลุ่มวัดราษฎร์นิยม
09/02/2561 09:00
09/02/2561 11:00
กฟอ.ผักไห่
035-391234 ต่อ 22 หรือ 065-6575954
ธงชัย สถาพร