ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยเข้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านบวก หมู่ที่ 4 บ้านบวก
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปักเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด 12.20 เมตร จำนวน 4 ต้น บริเวณซอยเข้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านบวก หมู่ที่ 4 บ้านบวก ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑6.๐๐ น.
14/01/2565 09:00
14/01/2565 17:00
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช
ลำดับดาวน์โหลด