ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.10 ต.โผงเผง
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงต่ำ
18/02/2563 09:00
18/02/2563 16:00
กฟอ.ป่าโมก
035-661333
ศราวุธ แก้วคง
ลำดับดาวน์โหลด
1ม.10 ต.โผงเผง