ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ดรอปแยกไลน์ ปากทางวัดบัวหวั่น ดรอปแยกไลน์ปากทางคลองรากผักชี ม.1,2,3,4,5 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม ม.7 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
เพื่อตัดจ่ายระบบจำหน่ายแรงสูงเข้าแนวใหม่
01/08/2564 09:00
01/08/2564 14:00
กฟต.บางหลวง
034-300622
ศราเทพ รอดเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด