ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงสีชุมชนบ้านหางแขยง ถึง โรงสูบคลองสอง
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
29/01/2562 09:00
29/01/2562 13:00
กฟอ.มโนรมย์
056-491324
วีระ เหล่าสุขสถิตย์
ลำดับดาวน์โหลด