ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเหล่าหลัง บริษัทลำปางฟูดโปรดักส์
ดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย และเปลี่ยนอุปกรณ์ชำรุดในระบบจำหน่าย
23/02/2563 09:00
23/02/2563 12:00
กฟจ.ลำปาง
054-251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ไฟดับ
2ประกาศดับไฟ