ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณคลองซอยบ้านทำขนมปัง-ที่จัดสรรหมู่ที่ 6 ต.ยกกระบัตร
การปฏิบัติงานดังกล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) มีความจำเป็นจะต้อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานในวันและเวลาดังนี้
1. ตั้งแต่ริมคลองท่าแร้ง-ท่าเรือครูจวบ-คลองซอยบ้านทำขนมปัง-ที่จัดสรร หมู่ที่ 6 ต.ยกกระบัตร
2. ปากคลองกลาง-สะพานตัดกลางซอยโรงหอยหมู่ที่ 6 ต.หลักสาม
21/05/2562 09:00
21/05/2562 15:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
121may2019