ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกตลาดนายพันธ์ ถึง บ้านขนาย และบ้านคลองสินทอง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย และ ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน ศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณ ถนนสาย ตลาดนัดสี่แยกบ้านนายพันธุ์ – บ้านขนาย ศูนย์วิจัยและบำรุง พันธ์สัตว์ และถนนสายห้วยกรวด-วิภาวดี ช่วงบ้านสะพานมอส – บ้านคลองสินทอง ตลอดปลายสายไฟฟ้า ตำบลมะลวน และตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้ ด้วยหากการไฟฟ้า ฯ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันทีและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านโปรดอย่าปฏิบัติงานใด ๆ ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยเด็ดขาด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
15/10/2564 09:00
15/10/2564 17:00
กฟอ.พุนพิน
077311492
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง