ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟ เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงจำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 1 ชั่วโมง ในพื้นที่ ต.ช่องแค บริเวณหน้าโรงพยาบาลช่องแค และบริเวณบ้านหมวดศิลา
แผนงานบำรุงรักษาหม้อแปลงระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามวาระ ให้มีประสิทธิภาพ
23/10/2562 09:00
23/10/2562 11:00
กฟต.ช่องแค
กฟย.ช่องแค 056-269-236 / กฟอ.ตาคลี 056-261233 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี