ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ
หลัง REA04S-02
บ้านพระเจ้า หมู่ 8 ต.พระเจ้า
บ้านพระเจ้า หมู่ 9 ต.พระเจ้า
บ้านพระเจ้า หมู่ 10 ต.พระเจ้า
บ้านพระเจ้า หมู่ 12 ต.พระเจ้า
บ้านดอนสำราญใต้ หมู่ 7 ต.พระธาตุ
บ้านดอนสำราญเหนือ หมู่ 6 ต.พระธาตุ
บ้านโนนก้านเหลือง หมู่ 5 ต.พระธาตุ
บ้านดอนวิเวก หมู่ 4 ต.พระธาตุ
โรงเรียนบ้านดอนสำราญ
โรงเรียนบ้านดอนวิเวก
โรงเรียนบ้านพระเจ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าสามัคคี
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชี

บ้านพลับพลา ม.1
บ้านงิ้วเหนือ ม.2
บ้านโพธิ์ศรี ม.3
บ้านหงส์ทอง ม.4
บ้านเกษมสุข ม.5
บ้านเกษมสุข ม.11
บ้านหนองเต่า ม.6
บ้านหนองก่ำ ม.7
บ้านหนองแก่ง ม.8
บ้านวังยาว ม.9
บ้านวังเจริญ ม.10
ต.พลับพลา

โรงพยาส่งเสริมสุขภาพตำบลพลับพลา
อ.บ.ต.พลับพลา
ร.ร.บ้านพลับพลา
ร.ร.พลับพลาวิทยาคม
ร.ร.บ้านเกษมสุข
ร.ร.บ้านหนองแก่ง
ร.ร.วังยาวเจริญวิทย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว
12/06/2563 10:00
12/06/2563 12:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด