ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 1 ตำบลไพศาลี
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไพศาลี มีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไพศาลี จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดังนี้.-
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 16.00 น. บริเวณหม้อแปลงกลุ่มฝั่งบ้านป้าลั้ง จากสามแยกบ้านป้าลั้ง ไปทางทิศตะวันตก ถึงสะพานปูน ฝั่งทิศเหนือ
ดังนั้นผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟจากระบบไฟฟ้า แรงต่ำตามถนนซอย ที่แยกจากบริเวณที่แจ้ง จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
14/11/2562 09:00
14/11/2562 16:00
กฟอ.ไพศาลี
056-259381 หรือ 065-4834835
ชฎาณัฐทิพย์ คงมณี
ลำดับดาวน์โหลด