ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฟีดเดอร์ 04
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขมราฐ จะทำการจัดเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายแรงสูง จึงจำเป็นต้องดับไฟบริเวณ บ้านด่านฮัง รร.บ้านด่านฮัง บ้านพังเคน รร.บ้านพังเคน รร.มัธยมพังเคน อบต.พังเคน บ้านหนองเต่า รร.บ้านหนองเต่า บ้านนาอุดม บ้านหนองหอย บ้านโนนวัฒนา ร้านเสาปูนสามแยก บริษัทไทเกอร์ไอซ์ ร้านหลังคาเหล็ก บ้านวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่ช่วงเวลา ๐๙.๐๐ น.ถึง ๑๐.๐๐ น และ ช่วงเวลา ๑๕.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.
04/12/2562 09:00
04/12/2562 16:00
สนง.เขต ฉ2 อุบล
045491219
รัชชานนท์ มิ่งมูล
ลำดับดาวน์โหลด