ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.แซงบาดาล หมู่1, บ.บาก หมู่2,14, บ.บึงบาดาล หมู่3, บ.หนองแห้ว หมู่5, บ.คำเม็ก หมู่7,13 ต.แซงบาดาล และบ.อู้ หมู่4 ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง
11/05/2565 08:30
11/05/2565 16:30
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด