ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.ก้านเหลือง ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย
วันที่ 6 ก.พ. 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออุทุมพรพิสัย จะทำการลิดรอนก้านตาลที่อยู่ไกล้สายแรงสูงช่วง บ้านก้านเหลือง-บ้านทุ่งไชย เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงต้องตัดกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูง จะทำให้มีหมู่บ้านที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ดังนี้
1. บ้านหนองเหล็ก ต.ก้านเหลือง
2. บ้านธาตุน้อย ต.ก้านเหลือง
3. บ้านเขวา ต.ทุ่งไชย
06/02/2561 09:00
06/02/2561 16:00
กฟอ.อุทุมพรพิสัย
045-638295
มโนภินิเวศ ใยมุง
ลำดับดาวน์โหลด