ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย 39 มาบยางพร
รื้อถอนเสาแรงต่ำ
13/08/2562 09:00
13/08/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
062-6859444, 038-659878, 038-659070
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ
2แบบ