ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสะพานแย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน
ดับไฟดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
05/02/2564 13:00
05/02/2564 17:00
กฟจ.พัทลุง
074671583
ถนอมศักดิ์ เกลี้ยงอุบล
ลำดับดาวน์โหลด
1บ้านสะพานแย