ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านห้วยปูแกง กม.73 ถึง บ้านอู่หู่ กม.75
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานดังนี้
22/05/2562 08:00
22/05/2562 17:00
กฟอ.ท่าสองยาง
055-589-001
กิตตินันท์ จินะปัน
ลำดับดาวน์โหลด