ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
ติดตั้งอุปกรณตัดตอน พร้อมนำระบบจำหน่ายเข้าใช้งานปกติ
21/03/2563 09:00
21/03/2563 17:00
กฟอ.บ้านไผ่
0857440381
พงศธร วงษ์ภักดี