ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแม่แก้วเหนือ บ้านแม่แก้วกลาง บ้านแม่แก้วเด่นชัย บ้านสักชัยทอง บ้านโป่งทะลาย บ้านน้ำจำ บ้านใหญ่เจริญ บ้านทรายทอง บ้านจำผักกูด ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน
ปฏิบัติงานย้ายแนวเสาแรงสูง จำนวน 3 ต้น บริเวณวัดโป่งทะลาย ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน
01/06/2564 09:00
01/06/2564 16:30
กฟอ.พาน
053723044,053721514
พิษณุ เมไฟ
ลำดับดาวน์โหลด