ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DIS2 ลานมัน บ.โนนสำราญ ถึง UDC2R-04
พาดสาย 185 SAC ระยะทาง 1 กม.
10/09/2562 08:30
10/09/2562 17:00
กฟอ.กุดจับ
085-0082359,099-2782146
ศักดิ์ดา พิพิธหิรัญการ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟพาดสาย 185 SAC 1 กม.