ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้าเวียงสาถึง บริเวณสหกรณ์อำเภอเวียงสา
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้าเวียงสาถึง บริเวณสหกรณ์อำเภอเวียงสา
20/10/2563 09:00
20/10/2563 17:00
กฟอ.เวียงสา
054-718106
ประเทือง ศรีเมืองแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด