ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยกบ้านชะแมบ-ทุ่งม่วง
ปฏิบัติงานปักเสาและพาดสายไฟฟ้าแรงสูง งานขยายเขตระบบจำหน่ายงบผู้ใช้ไฟ นายกวี อรุณรังษี

เริ่มดับไฟ 12/02/2561 09:00
สิ้นสุดดับไฟ 12/02/2561 17:00
ผู้ควบคุมงาน นายธนาพฤทธ์ บรรจง 081-982-6648
12/02/2561 09:00
12/02/2561 17:00
กฟอ.สอยดาว
0819826648
ศักดินนท์ ศักดิ์สมบูรณ์
ลำดับดาวน์โหลด